Linux下解决中文发虚的问题

这个问题也不难,同样为了备忘。 Linux下的字体我觉得最好的办法就是用Windows下的simsun字体,当然如果你一定要遵守RMS那个Church of Emacs的入会誓言的话(即在一个自由的系统中不装任何非自由的东西) ,那你可以装不同发布版自带的字体。 但是装完中文字体之后,经常会出现问题:总是觉得字体发虚,颜色感觉特别浅,看着不爽。其实这是由于打开了字体AntiAlias(简称AA)的原因。显然,解决方法就是关闭。 最简单的办法就是修改/etc/fonts/fonts.conf文件。找到所有的<match target=”font”>下一行,有没有对应的你装的中文字体,例如我的就是Simsun,那我需要找到 <test name=”family”><string>SimSun</string></test>。 修改如下: <match target=”font”><test name=”family”><string>SimSun</string></test><edit name=”globaladvance”><bool>false</bool></edit><edit name=”antialias” mode=”assign”><bool>false</bool></edit></match> 不过最好的办法是将大字体打开AA,小字体关闭AA,这样效果会更好。还是以simsun为例: <match target=”font”><test name=”family”><string>SimSun</string></test><edit name=”globaladvance”><bool>false</bool></edit><edit name=”antialias” mode=”assign”><bool>false</bool></edit></match> <match target=”font”><test name=”family”><string>SimSun</string></test><edit name=”globaladvance”><bool>false</bool></edit><test name=”pixelsize” compare=”more_eq”><int>17</int></test><edit name=”antialias” mode=”assign”><bool>true</bool></edit><edit name=”hinting” mode=”assign”><bool>true</bool></edit></match> 这样,下次进入X的时候,感觉会好很多。重新进入X